غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند مجموعه ای است از غارهای کنده کاری شده که در جزیره ای به همین نام قرار گرفته است و در اواسط قرن 5 میلادی تا قرن 6 ساخته شده اند. داخل این غارها مجسمه های سنگی بزرگی وجود دارد که در فرقه هندو آنها را خدا یا شیوا می نامند. این غارها جزو آثار باستانی قبیله ی شیوا می باشند. نمادها و باورهای معنوی هندوها در نقشه‌ های این غارها به چشم می خورند. 

 

غارهای الفنتا هند

تصویر غارهای الفنتا هند

غارهای الفنتا هند 

تصویر غارهای الفنتا هند

 غارهای الفنتا هند

تصویر غارهای الفنتا هند