آنچه در مورد سنگ کلیه باید بدانید

آنچه در مورد سنگ کلیه باید بدانید
ﺳﻨﮓﮐﻠﯿﻪ در اﺛﺮ ﻧﻤﮏ و ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ادرار ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ، ﮐﻪ ﺑﻪ مرور زمان سایز آن ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻠﯿﻪ ﻋﻼﯾﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ دارﻧﺪ، وﻟﯽ ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ بسته به جنس سنگ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ممکن است فرد دچار سنگ کلیه شود  ولی از آن بی خبر باشد و تا زمانی که کلیه از کار بیافتد فرد متوجه آن نشود. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ درد اﺳﺖ. اﯾﻦ درد بسیار زجر آور است و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮد را از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در واﻗﻊ درد ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ زاﯾﻤﺎن را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و دچار ﺑﯿﻤﺎری ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ، درد زاﯾﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درد ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﮓ، ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ادرار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﯽ ﯾﺎ تیره شدن اﺳﺖ. ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ، ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰو اورژاﻧﺲ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻮرا ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﻮد.
رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ در اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ

آنچه در مورد سنگ کلیه باید بدانید
-اﮔﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ یا فسفری ﺑﺎﺷﺪ، از ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ، ﺷﮑﻼت و ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
-اﮔﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ﺑﺎﺷﺪ،  مواد ﻏﺬایی ﺣﺎوي اﺳﯿﺪﻫﺎ مصرف شود؛ زیرا ﺑﻪ اﺳﯿﺪي ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ  ﻣﺨﺘﺼﺮ ادرار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
-اﮔﺮ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ، اﺳﯿﺪ اورﯾﮑﯽ یا  ﺳﯿﺴﺘﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ مواد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوي ﻣﻮاد ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ مصرف شود زیرا  ﺑﻪ ﻗﻠﯿﺎﯾﯽ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ادرار ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
-رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻢ ﭼﺮﺑﯽ و ﭘﺮﻓﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
- به این نکته توجه داشته باشید که در ﻣﻮرد ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮐﻠﯿﻪ، روزانه نوشیدن  13 ﻟﯿﻮان ﻣﺎﯾﻌﺎت توصیه می شود.
ﺟﻨﺲ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﯿﺴﺖ؟

آنچه در مورد سنگ کلیه باید بدانید
 ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ، ﺳﻨﮓ ﻫﺎي کلسیمی ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﺳﻨﮓ ﻫﺎيﮐﻠﺴﯿﻤﯽ  به ﺻﻮرت ﻧﻤﮏ ﻫﺎي ﮐﻠﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮐﺜﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ دچار ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، در واﻗﻊ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺳﻨﮕﻬﺎي ﮐﻠﺴﯿﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  معمولا افرادی که دچار سنگ کلیه می شود؛ ابتدا درد های شدیدی در ناحیه پشت و پایین دنده ها احساس می کنند. این دردهای پیچشی مداوم هستند و در فاصله کم رخ می دهند. در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز، ﻧﺎﺣﯿﻪ درد از ﻣﺴﯿﺮ  ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺳﻨﮓ به ﻃﺮف ﮐﺸﺎﻟﻪ ران می رود. ﺑﺎ دﻓﻊ ﺳﻨﮓ، درد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻼﺋﻢ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ حالت ﺗﻬﻮع ﻣﮑﺮر اﺳﺖ.  هم چنین وجود خون در ادرار از علایم سنگ کلیه است. ادرار ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺪر ﯾﺎ ﺗﯿﺮه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺳﻨﮓ کلیه:

آنچه در مورد سنگ کلیه باید بدانید
- دﻓﻊ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ از ادرار در اﺛﺮ مشکلات غده پاراتیروئیدی
- کاهش دفع ادرار به دلیل بی آبی یا آب و هوای گرم
-مصرف بیش از حد کلسیم به خصوص در افرادی که سابقه سنگ کلیه دارند.
- ﭘﺮﮐﺎري ﭘﺎراﺗﯿﺮوﯾﯿﺪ
- در ﺑﺴﺘﺮ اﻓﺘﺎدن ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ
- ﻣﺼﺮف بیش از حد  اﻟﮑﻞ
درمان
اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ اي اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران، ﻣﺼﺮف  ﻓﺮاوان آب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ادرار رﻗﯿﻖ شده و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ي ﺳﻨﮓ در آن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، روش ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻦ استفاده می شود.. اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﻣﻮاج ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺑﺎلا، ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮده ﻫﺎي رﯾﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻫﺎ از راه ادرار دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺮاي ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از 2  سانتی ﻣﺘﺮ، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ  باید با ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮد. هم چنین داروﻫﺎي ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

مالزی در یک نگاه

رفت و آمد در مالزی

تعطیلات در مالزی

مسجد ایرانیان در هند

سیکاندرا در هندوستان

ارگ آگرا در هند