ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

کاخ آپادانای تخت جمشید در شیراز روی هم رفته ۸۴ ستون داشته و بلندی هر ستون نزدیک به ۱۸ متر و کرانه (قطر تازی) پای آن ها دو متر است. پا ستون های تالار مرکزی آن مکعبی و پا ستونهای ایوان هایش گرد و زنگ شتری است و تنه همه آنها قاشقی شکل تراشیده شده است. بخش بالای ستونها ساخته شده از سه پاره است: ۱- سر ستون. ۲- بخش مارپیچ دو گانه. ۳- تنه دو گاوی است که پشت به پشت داده و روی پشت گاوها، سنگ هایی که به شکل مکعب سنگ تراشی شده قرار داشته و روی آنها تختک (الوار) و روی تختک تیرهای آسمانه گذارده شده بوده است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

در بالای همه ستون ها همین گونه تندیس گاو بوده سوای ستون های ایوان خاوری که روی آنها تندیس شیر بوده است و بدن و پنجه آنها که در پایین ستونها افتاده، این خواسته را روشن می کند و سر ستون های ایوان باختری درست شده اند تندیس گاو بدون بخش های مارپیچ دوگانه و سر ستون اصلی.

هخامنشیان ستون سازی را از مصریان آموختند، ولی ناهمگونی بسیاری بین ستون های هخامنشی و مصری پدیدار است. ستون ایرانی بر افراشته تر و بلندتر از ستون مصری است و بلندیش از ده تا دوازده برابر کرانه (قطر) آن و بسیار زیباتر می باشد، در صورتی که بلندی ستون های مصری از شش برابر کرانه (قطر) آن نمی گذرد.

خاورشناسانی چون پردو وشهی پیه و دیگر باستان شناسان بر این باورند که ستونهای روزگار هخامنشی زیباترین ستونهای دوران پیشین است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

سر ستون ساخت روزگار هخامنشی دارای روشی می باشد که همانند آن در هیچ جای جهان دیده نشده است. ریشه ساخت سر ستون گرفته شده از آشوری هاست، ولی ساختن و گذاشتن دو گاو پشت به پشت داده در بالای ستون پدیده خود ایرانی هاست. اگر چه برخی برآنند که شاید از روش پرچم آشوری که از ویرانه های خوری باد به دست آمده پیروی شده باشد، ولی این را هم باید دانست که دو گاو روی پرچم آشوری ایستاده و یک جدایی بین آن هاست. در صورتی که دو گاو سر ستون ایرانی نشسته و پشت آنها به یکدیگر چسبیده است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

تنه ستون های تخت جمشید دارای ۳۲ تا ۴۸ تراش قاشقی است و بیشتر از تنه ستون مصری و یونانی تراش دارد. به انگیزه آن که در تنه ستون های مصری شماره قاشقی ها ۱۶ و یونانی ۱۶ تا ۲۲ می باشد. پا ستون ساخت روزگار هخامنشی در تخت جمشید بلندیش به اندازه یک تا یک و کرانه (قطر) آن است. جدایی بین ستونهای هخامنشی بیش از جدایی ستون های مصری و یونانی است، به پرورده این که در تخت جمشید جدایی آنها از سه تا چهار برابر کرانه با ستونهاست، ولی در مصر و یونان از یک تا دو برابر کرانه آنها می باشد. اندازه سالن (تالار) مرکزی بارگاه آپادانا 25/ 4692 متر و اندازه هر یک از ایوان ها ۱۳۷۰ متر مربع است. در دو گوشه شمال خاوری و شمال خاوری و شمال باختری یعنی در چپ و راست ایوان شمالی، دو برج بوده است و از برج گوشه شمال خاوری تنها نشانی به جای مانده است.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

چهار پلمه طلایی و نقره ای که در شهریور ۱۳۹۲ خورشیدی به وسیله گروه گسیل شده از دانشگاه خاوری شیکاگو در زمان سرپرستی آقای پروفسور هرتسفلد از گوشه های شمال خاوری و جنوب خاوری خود سالن (تالار) به دست آمده، روی هر چهار تای آنها جستاری به دانستگی زیر و به خط میخی پارسی و ایلامی و بابلی نگارده شده که پچواک آنها به قرار زیر است: داریوش شاه بزرگ - شاه شاهان - شاه کشورها - پسر ویشتاسب هخامنشی. داریوش شاه گوید: این است کشوری که من دارم، از سکاها که پشت سغد است گرفته تا کوشا (حبشه) و از هند گرفته تا سارد (لیدی) آن را اورمزد که بزرگ ترین خدایان است به من بخشیده. اورمزد مرا و خاندانم را بیاید.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

پیش از پیداشدن پلمه های زرین و سیمین نامبرده در بالا، نوشته های سنگ نبشته میخی که در دیوار پیش بست پلکان خاوری پدیدار است، بارگاه آپادانا به نام خشایارشا خوانده می شده است، ولی پس از به دست آمدن پلمه ها به درستی روشن شد که بیشتر کاخ آپادانا سوای پلکان های آن از ساختمان هایی است که به فرمان داریوش بزرگ ساخته شده است و گمانی استوار می رود که کارنامه بنای آن بین ۵۱۵ - ۵۱۸ سال پیش از میلاد آغاز شده است. در آبراهه های زیرزمینی این کاخ بزرگ آب دیده شده است، در جاهایی که این آبراهه ها از دامنه کوه می گذرد که سنگ های درونی آنها را تراشیده و هموار کرده اند و در سوای آن یعنی جایی که زمین آن سنگلاخ نیست، آب در آبراهه های زیرزمینی را با تخته سنگ های بزرگ تراشیده شده ساخته اند. از این گونه آبراهه ها در زیر همه ساختمان های تخت جمشید یافت می شود.

ویژگی های منحصر بفرد ستون های کاخ آپادانا تخت جمشید

کلیک ها: 4
معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

از پاستون هایی که در تخته سنگ های رویه تالار به چشم می خورد، روشن می گردد که این سالن (تالار) دارای ۳۶ ستون که در شش ردیف بوده، داشته است و همه آنها مانند ستون های سالن های کوچک تر دیگر در هنگام آتش سوزی از سوی اسکندر گجسته مقدونی به آهک دگرگون شده و رفته رفته ریخته است.

باید دانست که اکنون کمترین نشانی از ستونهای تالار به جای نمانده است، ولی تپه کوچک خاکی در سوی خاور کاخ کوچک خشایارشا در شیراز پدیدار بود که در آغاز سال ۱۳۱۷ خورشیدی در آن، کاوش انجام شد و پس از خاک برداری آن جا، اتاق هایی گود در زیر تپه نمایان و از درون آنها چند تا ته ستون و تنه ستون سنگی به دست آمد و آشکار شد که در سال ۱۲۵۴ خورشیدی، هنگامی که به فرمان فرهاد میرزا معتمدالدوله، استاندار فارس در تخت جمشید، کاوش می شده، خاک و ته و تنه ستونهای خرد شده تالار مرکزی کاخ نامبرده را در ساختمان گودی که در زیر تپه نامبرده و در خاور و نزدیک کاخ بوده، ریخته اند و از این رو بر نشان ریختن سنگ ها و خاک های تالار نامبرده به درون آن ساختمان، تپه ای پدید آمده است.

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

ساختمان تالار مرکزی چهار گوشه و درازای هر پهلوی آن 5 / 36 متر می باشد. در چهار دیوار این سالن پنج درب و نزدیک به ۲۰ تاقچه و پنجره بوده که درون پنجره ها، چهره کارکنانی که هر کدام به کاری سرگرم هستند کنده کاری شده است. از بودن این نگاره ها می توان پی برد که این ساختمان، حرم سرای شخصی خشایارشا بوده که پس از گاهی کوتاه آن را ساخته است.

دو درب سالن (تالار) مرکزی به ایران شمالی باز می شود و در جرزهای این دو درب، خشایارشا با دو خدمتگزار که چتری بالای سر شاه نگه داشته اند از تالار بیرون می آیند. دو درب دیگر به اتاقهای خاوری و باختری و یک درب هم از تالار به مهتابی جنوبی باز می شود. پهنای این درگاه ها 7/1 متر و بلندی آنها 73/ 4 متر است.

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

در دو گوشه شمالی و جنوبی هر یک از اتاق های خاوری و باختری سالن مرکزی، دو درگاه برپاست و در هر پایه آنها دو خدمتگزار با حوله و عطردان و گلدان دیده می شود که به درون اتاق می آیند. در راست و چپ هر یک از اتاق های نامبرده سه اتاق خیلی کوچک ساخته شده است. مهتابی جنوبی کاخ در دو سویش دارای دو پلکان سنگی بوده که پلکان خاوری آن ویران شده و باختری آن آباد و پابر جاست و شماره پله های آن در دو بخش ۶۹ و درازی هر پله ۱ / ۱۵ متر می باشد و از این پلکان به فضای جنوبی هدیش فرود می آیند. این فضا پست تر از همه بخش های شاه نشین تخت است و کف آن به اندازه 7 متر پایین تر از رویه هدیش است. به گمان بسیار، در این فضا در روزگار هخامنشیان باغی بوده مانند باغ های بابل که بخت النصر برای شهبانوی خود ساخته بوده است.

معرفی سالن میانی کاخ کوچک خشایارشا تخت جمشید

کلیک ها: 3
معرفی کاخ هدیش تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

هدیش یا کاخ کوچک خشایارشا یا ساختمان نشیمن، در جنوب خاوری ساختمان تچرا و جنوب تپه مرکزی در شیراز قرار دارد. ساختمان این کاخ که به شکل راست گوشه است رو به شمال و در بلندترین جای ایوان تخت بنا شده است. ساختمان هدیش ساخته شده از ایک ایوان شمالی و یک تالار مرکزی و دو تالار چهار گوشه خاوری و باختری با پهلوی 25 / 11 متر که هر یک از این دو تالار ۵ ستون داشته و با ستون های آن هنوز سر جای خود پابرجاست و اتاق هایی نیز در راست و چپ دو تالار خاوری و باختری ساخته شده و شماره هر یک ۳ است و یک مهتابی کم پهنایی هم در همه راستای جنوبی ساختمان که پیش تر دارای نرده های فلزی بوده، پدیدار است. این کاخ کوچک خشایارشا و همه پیوست های آن برابر سنگ نبشته هایی که روی پایه های مکعبی شکل ایران و در پایه های درگاه های شمالی و خاوری و باختری، نوشته شده است. از بناهای خشایارشا پسر داریوش یکم است و نامش در سنگ نبشته های نامبرده هدیش به چم جای نشیمن گفته شده است و گمان می رود که در میانه پادشاهی خشایارشا در مرز ۴۷۵ سال پیش از میلاد ساخته شده باشد. زمین کاخ مزبور یک سره از سنگ دامنه کوه راست گوشه را دارد.

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

ایوان شمالی هدیش

در همه پهنا در راستای شمالی کاخ هدیش ایوانی ساخته شده است به شکل راست گوشه که دارای 66 / 25 متر و پهنایش 66 / 9 متر می باشد و دارای ۱۲ ستون در دو ردیف بوده است.

در دو گوشه شمال خاوری و جنوب باختری، این ایوان دو پایه سنگی به شکل راست گوشه نزدیک به بلندی ۵ / ۷ متر برپا است. در بخش بالای هر یک سنگ نبشته ای به زبان های: پارسی - ایلامی و بابلی به فرمان خشایارشا نوشته شده و پچواک آنها چنین است:

"خدای بزرگی است اهورامزدا، که این زمین را آفریده، که آن آسمان را آفریده، که مردمان را آفریده، که شادی را برای مردم آفریده که خشایارشا را شاه کرده، یگانه شاهی را از شاهان، یگانه فرمانداری را از فرمانداران. منم خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه کشورهایی که دارای توده های گوناگون است. شاه این زمین بزرگ پهناور، پسر داریوش شاه هخامنشی."

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

خشایارشا، شاه بزرگ می گوید: «به خواست اهورامزدا، این بنا (هدیش) را من ساختم، اهورامزدا با خدایان، مرا و پادشاهیم را در آنچه که ساخته ام، بیاید.»

در دو گوشه جنوب خاوری و جنوب باختری ایران، در دو درگاه دیده می شود. به پهنای ۱ / ۲۲ و بلندی ۴ متر که در هر پایه آنها دو تن نیزه به دست ایستاده اند. از این دو درب ایران، به اتاق هایی که در گوشه های کاخ ساخته شده می روند.

پایه های این دو درگاه نامبرده نیز آراسته است به نگاره های شاه و دو چاکر، ولی در این جا هر سه وارد تالار می شوند. بالای سر شاه در همه درگاه ها سنگ نبشته ای به سه زبان کنده و پچواک آن چنین است.

خشایارشا، شاه بزرگ، شاه شاهان، پسر داریوش هخامنشی.

معرفی کاخ هدیش تخت جمشید

کلیک ها: 3
معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

برای بالا رفتن و فرود آمدن از سوی جنوب تچرا، در دو گوشه جنوب خاوری و جنوب باختری ایوان جنوبی نامبرده نیز دو پلکان ساخته شده است که شماره هر کدام 20 پله با درازای 73/1 سانتی متر و بلندی 11 سانتی متر می باشد.

در دیوار پیش بست ایوان جنوبی که آن هم از دیستک (بنا) های خشایارشا است، نیزه داران پارسی با سه پلمه خط پارسی و ایلامی و بابلی دیده می شود که همانند پلمه نوشته شده روی پایه های دو سوی ایران است.

جلو ایوان جنوبی ساختمان تچرا، جای گشاد و باز چهار گوشه ای نمایان است که درازای آن ۳۶ / ۳۵ متر و پهنایش ۳۲ / ۸ متر که مرزهای آن از سوی شمال به ایوان نامبرده، از خاور به یک پلکان دو سویی که به کاخ کوچک خشایارشا می رود و از جنوب به بنای نیمه کاره اردشیر سوم و دو پلکان کوچک دو سوی آن و از باختر به دیواری که یک بخش آن سنگی و بخشی هم آجری بوده و از درازا نگرش به جلگه مرودشت دارد. چنین دانسته می شود که این جای باز، حیاطی بوده است بین ساختمانهای مزبور.

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

دیوار پیش بست پلکان دو سویی کوشک کوچک خشایارشا قرار گرفته در خاور حیاط جلو ساختمان آئینه، آراسته است به سنگ تراشی ها و شاخ و برگ ها و شیرهایی که گاوان را میدرند و سه سنگ نبشته پارسی - ایلامی و بابلی که از آن خشایارشا است. چون جستار این سنگ نبشته با سنگ نبشته کاخ کوچک خشایارشا، یکی است، از این رو پچواک آن را در پیمایش شرح کاخ مزبور در زیر خواهد آمد.

شماره پله هر پلکان ۳۰ و درازای آنها 78/1 متر با پهنای ۳۶ سانتی متر و بلندی ۸ سانتی متر.

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

تپه مرکزی

در سوی باختر ساختمان سه دروازه و خاور کاخ تچرا و شمال کاخ کوچک خشایارشا، تپه ای بلند پدیدار است که رویه آن از همه جای روی تخت، بلکه از بام های پاره ای از ساختمان های دوروبر، بلندتر می باشد، رویه این تپه نزدیک به چهار گوشه و درونش از خرده سنگ و خاک پر شده و با ویرانه های برج های بابل همانند است، به گمان بسیار تپه نامبرده، خرابه بنای ویژه نیایش و پرستش مردمان شاه نشین تخت جمشید بوده باشد. در باختر این تپه، راهروی است که آن را از ساختمان تچرا جدا نموده و از شمال به فضای کاخ آپادانا و از جنوب به حیاط جلوی ساختمان تچرا می رود.

در بخش جنوبی تپه مرکزی فضای رویه داری است که از خاور و باختر پایان می پذیرد به دو پلکان دو سویه که دارای سنگ تراشی هایی زیبا می باشد. این دو پلکان برابر سنگ نبشته ای که در دیوار آن است از بناهای خشایارشا می باشد که برای وارد شدن به ساختمان هدیش ساخته شده است. پلکان خاوری فضای نامبرده به دیواری که از تپه مرکزی تا گوشه شمال خاوری کاخ کوچک خشایارشا کشیده شده، پشت داشته است و پلکان قرار گرفته در باختر این فضا، همان پلکان و دیواری است که در خاور حیاط روبه روی ایوان جنوبی ساختمان تچرا ساخته شده است.

معرفی پلکان جنوبی کاخ تچرا تخت جمشید

کلیک ها: 3
سراب صحنه کرمانشاه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

سراب صحنه کرمانشاه

سراب صحنه کرمانشاه

سراب صحنه، در شهرستان صحنه در استان کرمانشاه قرار دارد که برای همه نامی آشناست. اینجا یک مقصد بسیار عالی برای اکوتوریسم یا طبیعت گردی می باشد. شهر صحنه در 55 کیلومتری شهر کرمانشاه قرار دارد. منطقه ای به نام سراب در صحنه قرار دارد که هر ساله بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می کند. در این منطقه کوههای سر به فلک کشیده، باغ های میوه، درختان وحشی، آبشار با طراوت و غاری تماشایی و زیبا نیز در این جا قرار دارد. تنوع این زیست بوم این منظقه را به جایی تماشایی برای تمام گردشگران تبدیل کرده است.

راه رسیدن به این سراب بسیار زیبا بدین گونه می باشد که از جاده ی کرمانشاه - همدان، به کیلومتر 55 کرمانشاه که رسیدید قسمتی از این زیبایی و طبیعت بکر را خواهید دید که همچون بهشتی در میانه راه خودنمایی می کنند. شمال شهر صحنه یکی از خوش آب و هوا ترین مناطق می باشد. که در آن منطقه ای به نام سراب صحنه نیز با چشمه سارها و رودخانه های پرآب، حال و هوای دیگری به این سرزمین حاصلخیز و بسیار زیبا داده است. سراب، اصلی ترین منبع آب شهر صحنه می باشد.

سراب صحنه کرمانشاه

سراب صحنه در محلی به نام دربند قرار دارد. اینجا دره ای می باشد که پر از درختان سرسبز می باشد و گفته می شود که در طول زمان، تفرجگاه شاهان مختلف بوده است. در سراب صحنه شاهد طبیعت بکر و فوق العاده ای می باشید که توریست ها و گردشگران داخلی و خارجی زیادی را هر ساله به خود جلب می کند. آب دره در واقع از چهارچشمه در سمت شمالی دره سرچشمه می گیرد. غایت زیبایی این دره اطراف چهارچشمه می باشد. در گذشته آبشار کوچکی در آنجا قرار داشت که به مرور خشکسالی از بین رفتن رفته است و به همین دلیل به آبشار خشکه معروف می باشد. اینجا پر از تفرجگاهای تفریحی و درختان سرسبز و تنومند می باشد. یک مکان فوق العاده برای ریلکس کردن و استراحت و دوری از فضا و جو زندگی ماشینی. کافیست تنها یک بار به سراب صحنه بروید و خود از نزدیک این همه زیبایی را ببینید تا بفهمید اغراقی در تعریف آن وجود ندارد.

سراب صحنه کرمانشاه

از چهارجشمه، آبی می جوشد که بعد از طی کردن 500 متر به آبشار اصلی می رسد. جوش و خروش آب و موسیقی زیبایی که ایجاد می کند، جلای روح است و منظره ای فوق العاده را به نمایش می گذارد. آبی که با فشار از دل کوه بیرون می زند و ویوویی زیبا خلق می کند. فضل مناسب برای رفتن به اینجا، فصل بهار می باشد که آبشار، آب فراوانی دارد و در اوج زیبایی خود می باشد. البته که دیگر فصل ها نیز زیبایی خاص خود را دارند. جلبک های سبز رنگ بر روی صخره ی زیر آبشار وجود دارند و زیبایی منظره را دوچندان کرده است. آب این منطقه، باغ های اطراف را نیز سیراب می کند و بسیار پربرکت است.

در مورد شهر صحنه می توان گفت؛ این شهر به دوران قبل از اسلام برمی گردد. این ادعایی است که گوردخمه های باقی مانده از دوران هخامنشی آن  را اثبات می کند. کوههای بلند در اطراف این دره وجود دارد و خود پر از درختان سرسبز و بلند می باشد. در اینجا امکان کوهنوردی نیز وجود دارد و می توانید غار کیکاووس را نیز از نزدیک ببینید. براستی اینجا برای علاقه مندان به طبیعت و ماجراجویی مقصد گردشگری فوق العاده ای می باشد. هزینه ای قرار نیست پرداخت کنید. تنها مراقب طبیعت باشید و از به جای گذاشتن اثری مخرب از خود پرهیز کنید. سراب صحنه یک مکان بسیار مناسب برای لذت بردن از طبیعت به همراه دوستان و یا بصورت خانوادگی می باشد.

سراب صحنه کرمانشاه

کلیک ها: 3