وضعیت بهداشتی و درمانی در باکو چطور است؟

وضعیت بهداشتی و درمانی در باکو چطور است؟