چگونه همه چیز را دوباره با لذت تجربه کنید

چگونه همه چیز را دوباره با لذت تجربه کنید آیا از خوردن غذاهای همیشگی خسته شده اید؟ آیا از دیدن وسایل قدیمی خانه تان دل زده شده اید. آیا هر روزکارهای همیشگی خود را انجام می دهید؟ راهی وجود دارد تا شادی از دست رفته را دوباره تجربه کنید. وقی دانشجو بودم یکی از اساتید خلاق ادبیات از دانشجو ها خواست زمانی که زیر میزشان نشسته اند، شعری بنویسند. در پایان کلاس استاد ما علت این کار را توضیح داد. او می خواست که ما شرایط عادی مان تغییر دهیم و خارج از چار چوب همیشگی مان شروع به نوشتن کنیم. امروزه تحقیقات نشان داده اند که زمانی که فعالیت های همیشگی را به صورتی غیر عادی انجام دهیم به گونه ای از آن لذت می بریم که گویی بار اولی است که دست به انجام آن می زنیم. مثلا یک جفت قفسه قدیمی را از یک اتاق به اتاق دیگر جابه جا کنید. این تغییر به شما این احساس را می دهد که آنها را تازه خریده اید. در اولین مطالعه انجام شده بر روی 68 نفر، از آنها خواستند، در تحقیقی راجع به کمک به افراد برای آهسته تر غذا خوردن، شرکت کنند. از نیمی از شرکت کننده ها خواسته شد که با دست پاپ کورن بخورند و از نیمی دیگر خواسته شد با چوب هایی که چینی ها برای خوردن غذا استفاده می کنند، پاپ کورن بخورند. در پایان تحقیق: از شرکت کننده ها خواسته شد که به میزان لذتی که آنها از خوردن پاپ کورن ها برده اند، امتیاز دهند. آن دسته از شرکت کننده ها که از چوب های چینی برای خوردن پاپ کورن استفاده کرده بودند، به لذت خوردن پاپ کورن امتیاز بالاتری داده بودند. در واقع روش غیر معمول خوردن پاپ کورن به آنها این فرصت را داده بود که بیشتر روی غذای خود تمرکز کنند و بنابراین از مزه آن بیشتر لذت ببرند. بنابراین وقتی که با چوب های چینی پاپ کورن می خورید بیشتر به آنچه می خورید، توجه می کنید و مثل این است که برای بار اول است در حال خوردن پاپ کورن هستید. روش غیر طبیعی را انتخاب کنید نه روش ناراحت کننده: در تجربه ی بعدی که بر روی 300 شرکت کننده انجام شده بود، از آنها خواسته شد به روش مختلف آب بخورند. زمانی که افراد با روشی متفاوت آب خورده بودند. آب را تازه و خوردن آن را سرگرم کننده بیان کردند. ایجاد احساس لذت می تواند از آنچه شما تصور می کنید، ساده تر باشد و هم چنین پیدا کردن یک راه حل جدید برای لذت از وسایل قدیمی خیلی ارزان تر و کم خر ج تر از خریدن وسایل جدید است. یکی از کارهایی که به لذت بردن از زندگی کمک می کند، تشکر و قدر دانی کردن است. مثلا از خداوند تشکر کنید، هنگام پیاده شدن از تاکسی از راننده تشکر کنید، از مادر یا همسرتان به خاطر زحماتی که در خانه می کشند، تشکر کنید. تشکر نه تنها خستگی را از تن آنها بیرون می کند بلکه باعث ایجاد احساس لذت در خود شما نیز می شود. یکی دیگر از کارهایی که ایجاد لذت در فرد می کند، کمک کردن به دیگران است. حتما لازم نیست به دیگران پول کمک کنید بلکه گوش دادن به حرف دل یک دوست یا همکار می تواند یک احساس لذت در شما و او ایجاد کند.
آیا از خوردن غذاهای همیشگی  خسته شده اید؟ آیا از دیدن وسایل قدیمی خانه تان دل زده شده اید. آیا هر روزکارهای  همیشگی خود را انجام می دهید؟ راهی وجود دارد تا شادی از دست رفته را دوباره تجربه کنید.
وقی دانشجو بودم یکی از اساتید خلاق ادبیات از دانشجو ها خواست زمانی که زیر میزشان نشسته اند، شعری بنویسند. در پایان کلاس استاد ما علت این کار را توضیح داد. او می خواست که ما شرایط عادی مان تغییر دهیم و خارج از چار چوب همیشگی مان شروع به نوشتن کنیم.

چگونه همه چیز را دوباره با لذت تجربه کنید آیا از خوردن غذاهای همیشگی خسته شده اید؟ آیا از دیدن وسایل قدیمی خانه تان دل زده شده اید. آیا هر روزکارهای همیشگی خود را انجام می دهید؟ راهی وجود دارد تا شادی از دست رفته را دوباره تجربه کنید. وقی دانشجو بودم یکی از اساتید خلاق ادبیات از دانشجو ها خواست زمانی که زیر میزشان نشسته اند، شعری بنویسند. در پایان کلاس استاد ما علت این کار را توضیح داد. او می خواست که ما شرایط عادی مان تغییر دهیم و خارج از چار چوب همیشگی مان شروع به نوشتن کنیم. امروزه تحقیقات نشان داده اند که زمانی که فعالیت های همیشگی را به صورتی غیر عادی انجام دهیم به گونه ای از آن لذت می بریم که گویی بار اولی است که دست به انجام آن می زنیم. مثلا یک جفت قفسه قدیمی را از یک اتاق به اتاق دیگر جابه جا کنید. این تغییر به شما این احساس را می دهد که آنها را تازه خریده اید. در اولین مطالعه انجام شده بر روی 68 نفر، از آنها خواستند، در تحقیقی راجع به کمک به افراد برای آهسته تر غذا خوردن، شرکت کنند. از نیمی از شرکت کننده ها خواسته شد که با دست پاپ کورن بخورند و از نیمی دیگر خواسته شد با چوب هایی که چینی ها برای خوردن غذا استفاده می کنند، پاپ کورن بخورند. در پایان تحقیق: از شرکت کننده ها خواسته شد که به میزان لذتی که آنها از خوردن پاپ کورن ها برده اند، امتیاز دهند. آن دسته از شرکت کننده ها که از چوب های چینی برای خوردن پاپ کورن استفاده کرده بودند، به لذت خوردن پاپ کورن امتیاز بالاتری داده بودند. در واقع روش غیر معمول خوردن پاپ کورن به آنها این فرصت را داده بود که بیشتر روی غذای خود تمرکز کنند و بنابراین از مزه آن بیشتر لذت ببرند. بنابراین وقتی که با چوب های چینی پاپ کورن می خورید بیشتر به آنچه می خورید، توجه می کنید و مثل این است که برای بار اول است در حال خوردن پاپ کورن هستید. روش غیر طبیعی را انتخاب کنید نه روش ناراحت کننده: در تجربه ی بعدی که بر روی 300 شرکت کننده انجام شده بود، از آنها خواسته شد به روش مختلف آب بخورند. زمانی که افراد با روشی متفاوت آب خورده بودند. آب را تازه و خوردن آن را سرگرم کننده بیان کردند. ایجاد احساس لذت می تواند از آنچه شما تصور می کنید، ساده تر باشد و هم چنین پیدا کردن یک راه حل جدید برای لذت از وسایل قدیمی خیلی ارزان تر و کم خر ج تر از خریدن وسایل جدید است. یکی از کارهایی که به لذت بردن از زندگی کمک می کند، تشکر و قدر دانی کردن است. مثلا از خداوند تشکر کنید، هنگام پیاده شدن از تاکسی از راننده تشکر کنید، از مادر یا همسرتان به خاطر زحماتی که در خانه می کشند، تشکر کنید. تشکر نه تنها خستگی را از تن آنها بیرون می کند بلکه باعث ایجاد احساس لذت در خود شما نیز می شود. یکی دیگر از کارهایی که ایجاد لذت در فرد می کند، کمک کردن به دیگران است. حتما لازم نیست به دیگران پول کمک کنید بلکه گوش دادن به حرف دل یک دوست یا همکار می تواند یک احساس لذت در شما و او ایجاد کند.

امروزه تحقیقات نشان داده اند که زمانی که فعالیت های همیشگی را به صورتی غیر عادی انجام دهیم به گونه ای از آن لذت می بریم که گویی بار اولی است  که دست  به انجام آن می زنیم. مثلا یک جفت قفسه قدیمی  را از یک اتاق به اتاق دیگر جابه جا کنید. این تغییر به شما این احساس را می دهد که آنها را تازه خریده اید. در  اولین مطالعه انجام شده بر روی 68 نفر، از آنها خواستند، در تحقیقی راجع به کمک به افراد برای آهسته تر غذا خوردن، شرکت کنند. از نیمی از شرکت کننده ها خواسته شد که با دست پاپ کورن بخورند و از نیمی دیگر خواسته شد با چوب هایی که چینی ها برای خوردن غذا استفاده می کنند، پاپ کورن بخورند.
در پایان تحقیق:

چگونه همه چیز را دوباره با لذت تجربه کنید آیا از خوردن غذاهای همیشگی خسته شده اید؟ آیا از دیدن وسایل قدیمی خانه تان دل زده شده اید. آیا هر روزکارهای همیشگی خود را انجام می دهید؟ راهی وجود دارد تا شادی از دست رفته را دوباره تجربه کنید. وقی دانشجو بودم یکی از اساتید خلاق ادبیات از دانشجو ها خواست زمانی که زیر میزشان نشسته اند، شعری بنویسند. در پایان کلاس استاد ما علت این کار را توضیح داد. او می خواست که ما شرایط عادی مان تغییر دهیم و خارج از چار چوب همیشگی مان شروع به نوشتن کنیم. امروزه تحقیقات نشان داده اند که زمانی که فعالیت های همیشگی را به صورتی غیر عادی انجام دهیم به گونه ای از آن لذت می بریم که گویی بار اولی است که دست به انجام آن می زنیم. مثلا یک جفت قفسه قدیمی را از یک اتاق به اتاق دیگر جابه جا کنید. این تغییر به شما این احساس را می دهد که آنها را تازه خریده اید. در اولین مطالعه انجام شده بر روی 68 نفر، از آنها خواستند، در تحقیقی راجع به کمک به افراد برای آهسته تر غذا خوردن، شرکت کنند. از نیمی از شرکت کننده ها خواسته شد که با دست پاپ کورن بخورند و از نیمی دیگر خواسته شد با چوب هایی که چینی ها برای خوردن غذا استفاده می کنند، پاپ کورن بخورند. در پایان تحقیق: از شرکت کننده ها خواسته شد که به میزان لذتی که آنها از خوردن پاپ کورن ها برده اند، امتیاز دهند. آن دسته از شرکت کننده ها که از چوب های چینی برای خوردن پاپ کورن استفاده کرده بودند، به لذت خوردن پاپ کورن امتیاز بالاتری داده بودند. در واقع روش غیر معمول خوردن پاپ کورن به آنها این فرصت را داده بود که بیشتر روی غذای خود تمرکز کنند و بنابراین از مزه آن بیشتر لذت ببرند. بنابراین وقتی که با چوب های چینی پاپ کورن می خورید بیشتر به آنچه می خورید، توجه می کنید و مثل این است که برای بار اول است در حال خوردن پاپ کورن هستید. روش غیر طبیعی را انتخاب کنید نه روش ناراحت کننده: در تجربه ی بعدی که بر روی 300 شرکت کننده انجام شده بود، از آنها خواسته شد به روش مختلف آب بخورند. زمانی که افراد با روشی متفاوت آب خورده بودند. آب را تازه و خوردن آن را سرگرم کننده بیان کردند. ایجاد احساس لذت می تواند از آنچه شما تصور می کنید، ساده تر باشد و هم چنین پیدا کردن یک راه حل جدید برای لذت از وسایل قدیمی خیلی ارزان تر و کم خر ج تر از خریدن وسایل جدید است. یکی از کارهایی که به لذت بردن از زندگی کمک می کند، تشکر و قدر دانی کردن است. مثلا از خداوند تشکر کنید، هنگام پیاده شدن از تاکسی از راننده تشکر کنید، از مادر یا همسرتان به خاطر زحماتی که در خانه می کشند، تشکر کنید. تشکر نه تنها خستگی را از تن آنها بیرون می کند بلکه باعث ایجاد احساس لذت در خود شما نیز می شود. یکی دیگر از کارهایی که ایجاد لذت در فرد می کند، کمک کردن به دیگران است. حتما لازم نیست به دیگران پول کمک کنید بلکه گوش دادن به حرف دل یک دوست یا همکار می تواند یک احساس لذت در شما و او ایجاد کند.
از شرکت کننده ها خواسته شد که به میزان لذتی که آنها از خوردن پاپ کورن ها برده اند، امتیاز دهند. آن دسته از شرکت کننده ها  که از چوب های چینی برای خوردن پاپ کورن  استفاده کرده بودند، به لذت خوردن پاپ کورن امتیاز بالاتری داده بودند. در واقع روش غیر معمول خوردن پاپ کورن به آنها این فرصت را داده بود که بیشتر روی غذای خود تمرکز کنند و بنابراین از مزه آن بیشتر لذت ببرند. بنابراین وقتی که با چوب های چینی پاپ کورن می خورید بیشتر به آنچه  می خورید، توجه می کنید و مثل این است که برای بار اول است در حال خوردن پاپ کورن هستید.
روش غیر طبیعی را انتخاب کنید نه روش ناراحت کننده:

چگونه همه چیز را دوباره با لذت تجربه کنید آیا از خوردن غذاهای همیشگی خسته شده اید؟ آیا از دیدن وسایل قدیمی خانه تان دل زده شده اید. آیا هر روزکارهای همیشگی خود را انجام می دهید؟ راهی وجود دارد تا شادی از دست رفته را دوباره تجربه کنید. وقی دانشجو بودم یکی از اساتید خلاق ادبیات از دانشجو ها خواست زمانی که زیر میزشان نشسته اند، شعری بنویسند. در پایان کلاس استاد ما علت این کار را توضیح داد. او می خواست که ما شرایط عادی مان تغییر دهیم و خارج از چار چوب همیشگی مان شروع به نوشتن کنیم. امروزه تحقیقات نشان داده اند که زمانی که فعالیت های همیشگی را به صورتی غیر عادی انجام دهیم به گونه ای از آن لذت می بریم که گویی بار اولی است که دست به انجام آن می زنیم. مثلا یک جفت قفسه قدیمی را از یک اتاق به اتاق دیگر جابه جا کنید. این تغییر به شما این احساس را می دهد که آنها را تازه خریده اید. در اولین مطالعه انجام شده بر روی 68 نفر، از آنها خواستند، در تحقیقی راجع به کمک به افراد برای آهسته تر غذا خوردن، شرکت کنند. از نیمی از شرکت کننده ها خواسته شد که با دست پاپ کورن بخورند و از نیمی دیگر خواسته شد با چوب هایی که چینی ها برای خوردن غذا استفاده می کنند، پاپ کورن بخورند. در پایان تحقیق: از شرکت کننده ها خواسته شد که به میزان لذتی که آنها از خوردن پاپ کورن ها برده اند، امتیاز دهند. آن دسته از شرکت کننده ها که از چوب های چینی برای خوردن پاپ کورن استفاده کرده بودند، به لذت خوردن پاپ کورن امتیاز بالاتری داده بودند. در واقع روش غیر معمول خوردن پاپ کورن به آنها این فرصت را داده بود که بیشتر روی غذای خود تمرکز کنند و بنابراین از مزه آن بیشتر لذت ببرند. بنابراین وقتی که با چوب های چینی پاپ کورن می خورید بیشتر به آنچه می خورید، توجه می کنید و مثل این است که برای بار اول است در حال خوردن پاپ کورن هستید. روش غیر طبیعی را انتخاب کنید نه روش ناراحت کننده: در تجربه ی بعدی که بر روی 300 شرکت کننده انجام شده بود، از آنها خواسته شد به روش مختلف آب بخورند. زمانی که افراد با روشی متفاوت آب خورده بودند. آب را تازه و خوردن آن را سرگرم کننده بیان کردند. ایجاد احساس لذت می تواند از آنچه شما تصور می کنید، ساده تر باشد و هم چنین پیدا کردن یک راه حل جدید برای لذت از وسایل قدیمی خیلی ارزان تر و کم خر ج تر از خریدن وسایل جدید است. یکی از کارهایی که به لذت بردن از زندگی کمک می کند، تشکر و قدر دانی کردن است. مثلا از خداوند تشکر کنید، هنگام پیاده شدن از تاکسی از راننده تشکر کنید، از مادر یا همسرتان به خاطر زحماتی که در خانه می کشند، تشکر کنید. تشکر نه تنها خستگی را از تن آنها بیرون می کند بلکه باعث ایجاد احساس لذت در خود شما نیز می شود. یکی دیگر از کارهایی که ایجاد لذت در فرد می کند، کمک کردن به دیگران است. حتما لازم نیست به دیگران پول کمک کنید بلکه گوش دادن به حرف دل یک دوست یا همکار می تواند یک احساس لذت در شما و او ایجاد کند.
در تجربه ی بعدی که بر روی 300 شرکت کننده انجام شده بود، از آنها خواسته شد به روش مختلف آب بخورند. زمانی که افراد با روشی متفاوت آب خورده بودند. آب را تازه و خوردن آن را سرگرم کننده بیان کردند. ایجاد احساس لذت می تواند از آنچه شما تصور می کنید، ساده تر باشد و هم چنین پیدا کردن یک راه حل جدید برای لذت از وسایل قدیمی خیلی ارزان تر و کم خر ج تر از خریدن وسایل جدید است.
یکی از کارهایی که به لذت بردن از زندگی کمک می کند، تشکر و قدر دانی کردن است. مثلا از خداوند تشکر کنید،  هنگام پیاده شدن از تاکسی از راننده تشکر کنید، از مادر یا همسرتان به خاطر زحماتی که در خانه می کشند، تشکر کنید. تشکر نه تنها خستگی را از تن آنها بیرون می کند بلکه باعث ایجاد احساس لذت در خود شما نیز می شود. یکی دیگر از کارهایی که ایجاد لذت در فرد می کند، کمک کردن به دیگران است. حتما لازم نیست به دیگران پول کمک کنید بلکه گوش دادن به حرف دل یک دوست یا همکار می تواند یک احساس لذت در شما و او ایجاد کند.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

مطالب مشابه

تماس با ما

همکاری با ما

تور کیش با پرواز ماهان

تور دبی با پرواز ماهان

تور آنتالیا با پرواز ماهان

تور دبی ویژه شهریور 94 با پرواز ماهان

امتیاز کلی این مطلب (0)

0 از 5 ستاره
افزودن نظر